تونل امیرکبیر

تونل امیر کبیر

تعمیر  و نگهداری سیستم های هوشمند حمل و نقل، توزیع برق، روشنایی،

تهویه، اعلان و اطفاء حریق و مراکز کنترل تونل امیرکبیر موضوع قرارداد بوده

که توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان از دو سال گذشته در حال انجام می باشد.

در صورت نیاز به تامین تجهیزات، نصب و  راه اندازی شرکت می بایست کلیه اقدامات را انجام دهد.